Terms & Conditions

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. ผลิตภัณฑ์นี้มีระยะเวลารับประกันเป็นเวลา 2 ปี (สำหรับ Samsung และ Milre) ยี่ห้ออื่นๆ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ ตามรุ่นของสินค้าที่ระบุไว้ด้านหน้า 
  2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้า หรือชิ้นส่วนนั้นชํารุด อันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ 
  3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชํารุด เสียหายอันเนื่องมาจาก 
    -อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การใช้ และการติดตั้งที่ผิดวิธี, เสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, ละเลย ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดในคู่มือแนะนําการใช้งาน, การจราจล, ก่อการร้าย และภัยสงคราม 
    -การนําสินค้าไปซ่อม หรือเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดๆ ภายในตัวสินค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ 
  4. ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมถึงทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อเนื่องอื่นใด 
  5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเสียหายตามข้อ 1), บัตรรับประกันหมดอายุ, บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทําการแก้ไขข้อความด้วยวิธีการต่างๆ, บัตรรับประกันหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่ 
  6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ หากไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงแก่พนักงาน และไม่ได้มีการส่งบัตรรับประกันสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทาง บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ได้ระบุไว้ 
Powered By OpenCart
I-Square Livings Co., Ltd. © 2019 - Free Opencart Templates